Pages

Subscribe:

နွလံုးသားသံစဥ္

နွလံုးသားသံစဥ္

Saturday, 29 March 2014

ရဲရင့္ေအာင္ သီခ်င္းစုစီးမူ1. ရပါတယ္ထြက္သြားပါ

2. ေနခ်င္သလိုေန

3. no more cry

4. စိတ္မေကာက္ပါနဲ

5. love

6. ငါ့ေနရာ

7. လြမ္းလြန္းလို

8. အခ်စ္အိမ္မက္

9. v.i.p

10. ရဲရင့္ေအာင္

စတားတို႔ ရဲ့ သၾကၤန္

1. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

2. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

3. စတားတို႔ ရဲ့ သၾကၤန္

4. စတားတို႔ ရဲ့ သၾကၤန္

5. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

6. စတားတို႔ ရဲ့ သၾကၤန္

7. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

8. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

9. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

10. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

11. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

12. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

13. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

14. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

15. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

16. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္

17. စတားတို႔ရဲ့ သၾကၤန္